Category: Lakshmi

Audio : ई ईकार​ ī īkāra

ई ईकार​ ī īkāra ī+k+ā+r+a The sound ī ई ई ई ī ī ī A name of lakṣmī ई ईश्वर​ ई+श्व+र​ ī īṣvara ī+ś+v+a+r+a The best of Gods ई ईशा ई+शा ī īśā ī+ś+ā By īśa, by Him whose will commands everything, By God. ई ईप्सित​ ई+प्+स्+इ+त​ ī […]