Category: Austerity

Audio : ऊ ऊकार​ ū ūkāra

ऊ ऊकार​ ऊ+क्+आ+र्+अ ū ūkāra ū+k+ā+r+a The sound ū ऊ ऊ ऊ ū ū ū śiva, moon, protector ऊ ऊर्मिला ऊ+र्+म्+इ+ल्+आ ū ūrmilā ū+r+m+i+l+ā Lakshmaṇa’s wife ऊ ऊरू ऊ+र्+ऊ ū ūrū ū+r+ū Thigh ऊ ऊर्ध्व ऊ+र्+ध्+व्+अ ū ūrdhva ū+r+d+h+v+a Above ऊ  ऊर्मि ऊ+र्+म्+इ ū ūrmi ū+r+m+i Wave ऊ […]

Audio : ई ईकार​ ī īkāra

ई ईकार​ ī īkāra ī+k+ā+r+a The sound ī ई ई ई ī ī ī A name of lakṣmī ई ईश्वर​ ई+श्व+र​ ī īṣvara ī+ś+v+a+r+a The best of Gods ई ईशा ई+शा ī īśā ī+ś+ā By īśa, by Him whose will commands everything, By God. ई ईप्सित​ ई+प्+स्+इ+त​ ī […]

Audio : hakāra

Read : ह ha is a form of śiva ह हरि Hari – višńu ( also green, wind, sun, monkey, lion …) ह हर​ Hara – śiva ( also destroyer, stallion, fire, one who chases/takes away ….) ह हम्स Hamsa – swan ( One who is enlightened – […]

अहं मोक्षयिष्यामि| शरणं व्रज|

अहं त्वाम् मोक्षयिष्यामि | अहं त्वाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि | ( त्वं ) मा शुच| भगवान्, त्वं माम् मोक्षयिष्यसि | भगवान्, त्वं माम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यसि | नाहं शुचामि | शरणं व्रज, शरणं गच्छ| माम् एकं शरणं व्रज| त्वाम् शरणं व्रजामि| श्री कृष्ण! तव शरणं | सर्वधर्मान् परित्यज्य, माम् एकं […]

Audio : Iśā vāsya upanišad

This upanišad contains the mahāvakyam so-ahamasmi. It is both a vēda and an upanišad. Not all students have the physical capacity to chant vaidīka svaras. There will be an entrance test for chanting lessons. Most people can sign up for the meanings classes or for the philosophy discussions. […]

Audio : buddhir balam : Hanumān

बुद्धिर्बलम् यशो धैर्यम् निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यम् वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणाल्लभेत् । The austerity to practice is remembering Hanumān. The benefits (karmaphala) of this activity are listed in the ślokam as follows. बुद्धि: – buddhih – That which has been learned – Learning र्बलम् – balam – strength यश: – yaśah […]